Z uwagi na to iż firma podlega pod holenderski urząd podatkowy regulamin uczestnictwa musi być podany w języku niderlandzkim.

Algemene voorwaarden Easy Taal / Warunki uczestnictwa wg Easy Taal

Artikel 1: Begripsbepalingen

  • Easy Taal : statutair gevestigd te Enschede, ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nummer 81296150.
  • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Easy Taal een aanbieding of offerte richt, dan wel van wie Easy Taal een opdracht heeft ontvangen.
  • Opdracht: elke opdracht tot uitvoering van (een) taaltraining.
  • Deelnemer: de door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een training, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.
  • Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.
  • Schriftelijk: per post of per email (info@easytaal.eu).

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Easy Taal en op alle aan Easy Taal verleende opdrachten en met Easy Taal gesloten overeenkomsten, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.2 Door aanmelding of verstrekking van een opdracht aanvaardt opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Offertes

3.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte van Easy Taal door de opdrachtgever of – indien geen offerte is uitgebracht – door ontvangst van een door opdrachtgever ondertekend inschrijfformulier.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden Easy Taal slechts voor zover Easy Taal deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Easy Taal feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers, trainers of personeel van Easy Taal binden Easy Taal pas als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Easy Taal.

Artikel 4: Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Easy Taal is gerechtigd elke wijziging van het Btw-tarief door te berekenen.

4.2 Facturen dienen binnen 7 dagen na dagtekening te worden betaald.

4.3 Bij niet betalen binnen de genoemde termijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

4.4 Alle kosten die Easy Taal moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Wijzigingen in of van een opdracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Levering en leveringstermijn

5.1 Alle door Easy Taal genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren.

5.2 Easy Taal is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden door onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Easy Taal en opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.

5.4 Indien Easy Taal niet binnen de afgesproken termijn levert, dient opdrachtgever Easy Taal in gebreke te stellen met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de levering alsnog moet worden nagekomen. Niet eerder dan na verstrijken van deze termijn is Easy Taal in verzuim.

5.5 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel overeengekomen is, heeft Easy Taal het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering.

5.6 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door Easy Taal vervaardigde werken, daaronder ook te verstaan vertalingen en teksten, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 6: Verhindering of annulering

6.1 Na ondertekening van de trainingsofferte of een inschrijfformulier, heeft de opdrachtgever een bedenktermijn van 7 werkdagen, gerekend vanaf de dag van ondertekening.

6.2 Bij het niet doorgaan van een les door afzegging of nalatigheid van de trainer, wordt de les als niet gegeven beschouwd en zal een tijdstip voor een vervangende les worden afgesproken.

6.3 Bij individuele trainingen dient de deelnemer ingeval van verhindering minimaal 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van het begin van de les hiervan bericht te geven aan Easy Taal, schriftelijk dan wel telefonisch.

6.4 Groepslessen gaan in principe altijd door, tenzij met de hele groep anders is overeengekomen.

6.5 Indien een deelnemer aan een groepscursus een les niet kan bijwonen, dan vervalt deze les voor de deelnemer.

6.6 Bij het niet tijdig afzeggen van de les, wordt de les als gegeven beschouwd.

6.7 Alle lessen dienen binnen een jaar na aanvang van de training gegeven te zijn. Bij overschrijding van deze termijn kan de opdrachtgever of deelnemer geen aanspraak meer maken op resterende trainingsuren. Easy Taal is in dit geval niet gebonden aan restitutie van lesgeld of enige andere compensatie.

6.8 De opdrachtgever kan een training uitsluitend schriftelijk annuleren. Bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever aan Easy Taal 25% van de totale trainingskosten verschuldigd. Bij annulering na deze termijn of bij tussentijdse beëindiging is de opdrachtgever de volledige trainingskosten verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.

6.9 Indien naar het oordeel van Easy Taal een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, wordt voor de artikelen 6.1 t/m 6.7 in goed onderling overleg tussen de opdrachtgever, de deelnemer en Easy Taal een voor alle partijen passende regeling getroffen.

6.10 Bij onvoldoende inschrijvingen of bij groepen met te veel niveauverschillen behoudt Easy Taal zich het recht voor een training te annuleren. De betaalde trainingsgelden voor niet gegeven lessen worden dan gerestitueerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Easy Taal is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Easy Taal toerekenbare tekortkoming. Easy Taal is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade of gederfde winst. De aansprakelijkheid van Easy Taal is beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.

7.2 Easy Taal is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van, of schade aan zich in het trainingsgebouw bevindende eigendommen van de opdrachtgever of de deelnemer.

7.3 Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid van door hem aangeleverd materiaal ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever verklaart tevens dat er door de uitvoering van de opdracht door Easy Taal geen eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Easy Taal tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

7.4 Easy Taal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Easy Taal is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het transport of de verzending van informatiedragers of de aanwezigheid van computervirussen etc. in door Easy Taal geleverde bestanden of informatiedragers.

7.5 De opdrachtgever is verplicht kopieën te bewaren van door hem verstrekte schriftelijke gegevens met het oog op onverhoopt verlies door bijvoorbeeld brand.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Easy Taal vervaardigd onderwijsmateriaal berust bij Easy Taal, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever mag het door Easy Taal vervaardigde materiaal niet aan derden afstaan, verkopen of dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Easy Taal.

Artikel 9: Ontbinding en overmacht

9.1 Easy Taal is, indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van of van toepassing verklaring van de wettelijke schuldsaneringsregeling op opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.

9.2 Indien Easy Taal door omstandigheden die niet voor haar risico komen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Easy Taal zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internet providers of andere omstandigheden waarop Easy Taal geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10: Vertrouwelijkheid

10.1 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Easy Taal, diens personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Easy Taal conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

10.2 Easy Taal is niet aansprakelijk ingeval van schending van de vertrouwelijkheid door een door Easy Taal ingeschakelde derde.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Almelo.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden zal te allen tijde op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden toegezonden.